Aktiv Forvaltning

Med aktiv forvaltningskonsesjon fra Finanstilsynet får vi mulighet til å forvalte din formue.  Våre investeringsrådgivere vil bistå med å lage en plan og avklare hvilken type investor du er.

Vårt enkle utgangspunkt er at vi ønsker å investere i aksjer/fond/egenkapitalbevis når vi mener at vi oppnår rabatter på bokførte verdier og selger når rabattene er borte og det er dyrt.

Konsekvensen er at vi i perioder har lav eller ingen aksjeeksponering.  I disse periodene mener vi det viktigste er å ta vare på verdiene.

Vår måte å forvalte på passer best til investorer som har tålmodighet til å ikke alltid eie aksjer.  Når det må betales mye for bokførte verdier har vi historien mot oss til å skape meravkastning.  Motsatt, når vi betaler lite for de bokførte verdiene i selskapene, så er sannsynligheten større for å generere positiv avkastning.